. Odkupimyszkode -Dopłata do odszkodowania OC

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

W niniejszej polityce prywatności przedstawiamy w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w firmie PCWO.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o.

Wszystkie ww. podmioty są współadministratorami Twoich danych osobowych, którzy wyznaczyli punkt kontaktowy dla spraw związanych z ochroną danych osobowych. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych lub jakiejkolwiek innej sprawie, napisz e-mail na adres biuro@pcwo.pl lub zadzwoń pod numer +48 797 971 083

SKĄD POSIADAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie w czasie kontaktu z nami.

W sytuacji gdy jesteś naszym klientem, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług, np. odkupu Twojej wierzytelności lub reprezentowania Ciebie w sprawie o odszkodowanie. Twoje dane osobowe możemy pozyskiwać również od towarzystw ubezpieczeniowych jeżeli pozyskamy akta Twojej sprawy. Jeśli korzystasz z naszych serwisów internetowych, zbieramy informacje o Twojej aktywności w tych serwisach oraz o podejmowanych przez Ciebie działaniach. Jeśli jesteś naszym kontrahentem, podajesz nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie współpracy, a także w toku jej wykonywania, np. w ramach korespondencji e-mail. Jednocześnie Twoje dane kontaktowe mogliśmy uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Świadczenie usług naszym klientom

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji naszych usług na Twoją rzecz. Jeśli jesteś lub chciałbyś zostać naszym klientem, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia naszych usług oraz ich rozliczenia na gruncie podatkowym. Usługi te to przede wszystkim:

Dochodzenie zapłaty odkupionych roszczeń

W sytuacji gdy kupiliśmy Twoje roszczenie odszkodowawcze na podstawie umowy cesji wierzytelności, to będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe po to, aby móc uzyskać zapłatę odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego o ile jest ono odpowiedzialne za powstałą szkodę. Oznacza to, że Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Prowadzenie naszych serwisów internetowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszych portali internetowych.

W szczególności obejmuje to zapewnienie Tobie możliwości przesłania do nas Twoich danych kontaktowych w celu skorzystania z naszych usług.

Współpraca z kontrahentami

W sytuacji gdy chciałbyś podjąć biznesową współpracę z nami Twoje dane osobowe jako właściciela firmy albo pracownika będą przetwarzana w celu nawiązania o prowadzenia takiej współpracy.

Korespondencja e-mail

Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail w innych sprawach niż wskazane powyżej, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być związane z prowadzeniem rekrutacji, wykonywaniem usług dla Ciebie jako klienta.

Cele marketingowe

Będąc naszym klientem, potencjalnym klientem lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, co jest związane w szczególności z promowaniem oraz rozpowszechnianiem naszej oferty. W ramach naszego marketingu możemy dopasować do Twoich zainteresowań oferty w tym różne akcje promocyjne będące w naszej ofercie. W związku z powyższymi działaniami możemy dokonywać profilowania, które nie ma wpływu na Twoje prawa i wolności.

Dodatkowo jeżeli wyrazisz wyraźną zgodę będziemy moli wykorzystać Twój adres e-mail oraz numer telefonu do komunikowania się z Tobą w celu przekazania Ci naszej oferty.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest uzależniony od celu ich przetwarzania. Odpowiednio czas przetwarzania tych danych wynosi w przypadku:

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

W naszej codziennej pracy, zwłaszcza przy prowadzeniu naszych serwisów internetowych korzystamy z narzędzi zapewnianych nam przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google).

Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one wyłącznie do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, stosując chociażby mechanizm „Tarczy Prywatności” jak np. Stanu Zjednoczone.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

PCWO kieruje się następującymi regułami przy przetwarzaniu danych osobowych:

JAKIE MASZ PRAWA?

Twoje prawa obejmują:

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@pcwo.pl, poprzez infolinię +48 797 971 083 lub listownie pod adresem Polskie Centrum Wypłat Odszkodowań Sp. z o.o. ul. Leonarda 7, 25-311 Kielce. Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail biuro@pcwo.pl lub poprzez infolinię +48 797 971 083